Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Прием

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

ЧПГ "Леонардо да Винчи"

 УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДСТВАНЕ В ЧАСТНА ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ„ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”

ЗА УЧЕБНАТА 2017- 2018 ГОДИНА

 

Прием след IV клас: за учебната 2017/ 2018 година ще приемем 12 ученици в една паралелка, със засилено обучение по математика, български език и литература и анлийски език.

Ранното кандидатстване с ползване на отстъпка от таксата за обучение започва от 20 март 2017 г. и продължава до 13 април 2017 година.

То включва няколко стъпки:

1.Подаване на заявление от родител/настойник, по образец, което можете да направите на място или по електронен път и уточняване датите за среща с ученика и полагане на диагностични тестове.

2.Полагане на диагностични тестове по  български език и литература, математика и английски език. С предимство и без диагностичен тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания , Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език.

3. Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от диагностичните тестове.

4.Сключване на договор за обучение.

Редовно кандидатстване: От 14. 04.2017 година до 02.07.2017 година.

То включва няколко стъпки:

1.Подаване на заявление от родител/настойник, по образец, което можете да направите на място или по електронен път и уточняване датите за среща с ученика и полагане на диагностични тестове.

2.Полагане на диагностични тестове по  български език и литература, математика и английски език. С предимство и без диагностичен тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания , Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език.

3. Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от диагностичните тестове.

4.Сключване на договор за обучение.

 

Предварителни условия за прием:

-         Успех от първия срок или завършен IV клас – над 4.50;


 

Прием след VІІ клас: за учебната 2017/ 2018 година ЧПГ „Леонардо да Винчи” обявява прием в VІІІ клас в два профила: „Чуждоезиков” и „Математически със засилено обучение по чужд език”.

Профил „Чуждоезиков”- свободно ползване на английски език и втори чужд език по избор. Възможности за полагане на изпити за сертификатни нива по чужди езици до С1 спрямо Общата Европейска езикова рамка, както и специализираните изпити за кандидатстване в международни университети - IELTS, TOEFL, SAT. Освен чужди езици, учениците изучават интензивно в часове по задължително-избираема подготовка предмети, в области които представляват интерес за тях - Биология, Химия, Физика или Математика. Профилиращите предмети се изучават от IX до XII клас като дават отлична подготовка на ученици с интерес към медицина, психология, право, чужди езици и култура.

Профил „Математически с интензивно обучение по английски език”- профилиращи предмети са математика, ИТ, английски език и предмет по избор.  Учениците от VIII клас изучават интензивно английски език по програмата на езиковите гимназии. Профилиращите предмети се изучават от IX до XII клас като дават отлична подготовка на ученици с интерес към ИТ, програмиране, математика, инженерни специалности.

 

Условия за прием

Учениците, които през учебната 2016 - 2017 г. са били в VII клас на ЧПГ „Леонардо да Винчи” преминават директно в VIII клас в избрания от тях профил.

Учениците, които идват от други училища след VII клас трябва да имат успех от завършен клас над 4.50.

Състезателен бал: образува се от средно аритметично от  оценката от НВО и  общия успех от завършен клас.

Ранното кандидатстване с ползване на отстъпка от таксата за обучение започва от 20.03.2017 г. и продължава до 13.04.2017 година.

То включва няколко стъпки:

1.Подаване на заявление от родител/настойник, по образец, което може да  се направи на място или по електронен път и уточняване датите за среща с ученика и полагане на диагностични тестове.

2.Полагане на диагностични тестове по  български език и литература, математика и английски език. С предимство и без диагностичен тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания , Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език.

3. Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от диагностичните тестове.

4.Сключване на договор за обучение.

 

Редовно кандидатстване: От 14.04.2017 година до 02.07.2017 година.

То включва няколко стъпки:

1.Подаване на заявление от родител/настойник, по образец, което може да се направи на място или по електронен път и уточняване датите за среща с ученика и полагане на диагностични тестове.

2.Представяне на резултатите от НВО или полагане на диагностичен общообразователен тест. С предимство и без тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания , Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език.

3. Среща - разговор на родител/настойник с ръководството на училището. Целта на тези срещи е  да се установи академичната насоченост и мотивацията на кандидата. Кандидатът за ученик на ЧПГ  приема и споделя ценностите, изразени в Мисията на училището; стреми се към постигане на високи академични резултати; проявява желание за активно участие в живота на училищната общност и се стреми да допринесе за нейното развитие.

4.Сключване на договор за обучение.

 

Кандидатстване за ІХ - ХІ клас при наличие на свободни места.

Кандидатстването става през цялата учебна година, при наличие на свободни места. То включва:

1.     Подаване на заявление от родител/настойник, по образец, което можете да направите на място или по електронен път и уточняване дата за среща с ученика/чката.

2.     Полагане на диагностични тестове по  български език и литература, математика и английски език. С предимство и без диагностичен тест се приемат ученици с класация на Математическите състезания, Cambridge сертификати за ниво на владеене на английски език.

3.     Среща - разговор на родител/ настойник с ръководството на училището и коментар на резултата от диагностичните тестове.

4.     Сключване на договор за обучение.